Sommersemester 2022

HP_VVZ_SS_22_SFU Linz.xlsx

 

Wintersemester 2021/22

VVZ_WS_21_22.xls